ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
 
 
         
         
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารงานไอที

ขอความร่วมมือทุกหน่วยบริการตอบแบบสอบถามข้อมูลคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

News image

ขอความร่วมมือทุกหน่วยบริการตอบแบบสอบถามข้อมูลคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข

CMPHO_IT | อังคาร, 8 เมษายน 2014 | Hits: 538

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานประกันสุขภาพ

ข่าวสารกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

แจ้งการจัดสรรงบประมาณโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี57

News image

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวฯ โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 255...

จันทร์ทิมา ขุนบำรุง | อังคาร, 8 เมษายน 2014 | Hits: 57

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานการเงิน

การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที่ 6) รพสต วันที 8 เม.ย

News image

 เรื่อง  การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที 6 ) รพสต. วันที่ 8 เมย 57 

นางสาวโสภา ตุ้ยดง | พุธ, 9 เมษายน 2014 | Hits: 145

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

คำสั่งสสจ.เชียงใหม่ที่ 134/2556 ลงวันที่ 8 พย. 2556

News image

  1.คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 134/2556 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556    เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารยาและเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา...

พิรุณ อินตา | ศุกร์, 22 พฤศจิกายน 2013 | Hits: 382

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ผลการพิจารณาขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราว 24มีนาคม 2557

News image

 ผลการพิจารณาขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราว 24มีนาคม 2557 

ทรัพยากรบุคคล | พุธ, 2 เมษายน 2014 | Hits: 293

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

เกณฑ์มาตรฐานตลาดนัด น่าซื้อ ฉบับปรับปรุงใหม่

ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่ ได้ส่งแบบประเมินการพัฒนา และยกระดับตลาดนัด น่าซื้อ ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่จากสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย มาเพื่อใ...

นางปริศนา สุวรรณโชติ | อังคาร, 22 เมษายน 2014 | Hits: 12

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานยาเสพติด

ประกวดตราสัญลักษณ์ และเรียงความ"สิ่งดีๆ TO BE NUMBER ONE

News image

เชิญประกวดตราสัญลักษณ์ และเรียงความ"สิ่งดีๆ TO BE NUMBER ONE "

กุลรัศมิ์ นามแก้ว | จันทร์, 10 มีนาคม 2014 | Hits: 56

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานธุรกิจสุขภาพ

  • 0
  • 1
  • 2
prev
next

เอกสารสำหรับการขอใบรับรองมาตรฐาน

News image

   สปาเื่พื่อสุขภาพ  นวดเพื่อสุขภาพ  นวดเพื่อเสริมสวย 

พรทิพย์ มธุรวาทิน | จันทร์, 3 กุมภาพันธ์ 2014 | Hits: 357

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยรพ.เขตภาคเหนือ ครั้งที่

News image

 เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2557 จังหวัดเพชรบูรณ์

แพรวพรรณ ปันใจดี | พฤหัสบดี, 24 เมษายน 2014 | Hits: 19

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานควบคุมโรค

รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 15

News image

รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 15 

นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ | อังคาร, 22 เมษายน 2014 | Hits: 38

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา

สุรางค์พิมล สุวรรณมงคล | พุธ, 12 มีนาคม 2014 | Hits: 125

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ

News image

การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการและการพัฒนาตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ ปี 2557วันที่ 3-4 เ...

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ | พฤหัสบดี, 6 มีนาคม 2014 | Hits: 437

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป

ประกาศหาผู้มีสิทธรับเงินสงเคราะห์

News image

  ประกาศหาผู้มีสิทธรับเงินสงเคราะห์

ทองใบ ไชยวุฒิ | อังคาร, 22 เมษายน 2014 | Hits: 31

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานทันตสาธารณสุข

การเตรียมรองรับทันตาภิบาลที่จบการศึกษาปี 2557

News image

การเตรียมรองรับทันตาภิบาลที่จบการศึกษาปี 2557 ลงปฏิบัติงานในพื้นที่

คนึงนิตย์ ไชยศิลป์ | ศุกร์, 28 มีนาคม 2014 | Hits: 133

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ

แบบประเมินการเตรียมความพร้อมสถานบริการรับภัยพิบัติ

News image

 สสจ.ชม.ขอส่งแบบประเมินการเตรียมความพร้อมสถานบริการรับภัยพิบัติให้ สสอ. เพื่อส่งให้รพสต.ในพื้นที่ ประเมินตนเองแล้วสรุปในแบบรายงาน ส่งเฉพาะรายงานให้...

นาย ภราดร โอฬารจันทโรทัย | พฤหัสบดี, 24 เมษายน 2014 | Hits: 26

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานนิติการ

หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยแล

News image

  หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย    

CMPHO_IT | อังคาร, 29 ตุลาคม 2013 | Hits: 562

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานแพทย์แผนไทย

แจ้ง งด VDO Conference เวชปฏิบัติแผนไทย 26/3/2557

News image

 ของดอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทย ในวันที่  26 มี.ค.2557  เนื่องจาก การไฟฟ้าฯจะทำการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าสายถนนสุเทพ ตั...

พัทยา นีละภมร | อังคาร, 25 มีนาคม 2014 | Hits: 94

อ่านต่อ...

ระบบงานและเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

      

      

         

     

 

ระบบเมลล์

|| เข้าสู่ระบบเมลล์ ||

 (User@chiangmaihealth.com) 

ระบบงานสารสนเทศ

Food Poisoning Notification

 Questionnaire for traveler in Chiang Mai
who had food poisioning

Click here [Thai / Eng]

ระบบข้อมูลรับผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล

ระบบข้อมูลรับผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล

ในจังหวัดเชียงใหม่(ภาวะวิกฤติ)

เข้าสู่ระบบคลิกที่นี่ 

สำรวจความคิดเห็น

ท่านเข้าใช้งาน หรือเข้ามาเยี่ยมเวปไซต์นี้บ่อยแค่ไหน
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday544
mod_vvisit_counterYesterday691
mod_vvisit_counterThis week3675
mod_vvisit_counterLast week2009
mod_vvisit_counterThis month12208
mod_vvisit_counterLast month16746
mod_vvisit_counterAll448324

สมาชิกที่อยู่ในระบบ

เรามี 94 บุคคลทั่วไป ออนไลน์