ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารงานไอที

แจ้งสถานบริการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ผ่านเว็บไซต์ HDC สำนักงานสาธารณสุขจังห

News image

 แจ้งสถานบริการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ผ่านเว็บไซต์ HDC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ | พฤหัสบดี, 22 มกราคม 2015 | Hits: 372

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานประกันสุขภาพ

ข้อมูล CT scan รายโรงพยาบาล

News image

 ข้อมูล CT Scan รายโรงพยาบาล ณ เดือน มกราคม - มิถุนายน 2557 ที่ สสจ.ตรวจสอบแล้วหากหน่วยบริการใดไม่มีข้อมูล สามารถส่งเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่ E-Filing โดย...

กลุ่มงานประกันสุขภาพ | ศุกร์, 30 มกราคม 2015 | Hits: 27

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

แบบบันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)

News image

แบบบันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)

ทิวาพร ผลวัฒนะ | พฤหัสบดี, 15 มกราคม 2015 | Hits: 116

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

ตัวชี้วัดการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับอำเภอปี2

News image

 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ขอส่งตัวชี้วัดการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับอำเภอ ประจำปี2558 เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเ...

พิรุณ อินตา | พฤหัสบดี, 27 พฤศจิกายน 2014 | Hits: 178

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ส่งแบบประเมินเพื่อปรับระดับชั้นลูกจ้างประจำ

News image

ขอให้รพช./สสอ.ดังรายชื่อต่อไปนี้ ส่งแบบประเมินเพื่อปรับระดับชั้นลูกจ้างประจำที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 30 มกราคม 25581. โรงพยาบาลสะเมิง2. โร...

ทรัพยากรบุคคล | พุธ, 28 มกราคม 2015 | Hits: 134

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

แบบฟอร์มรายงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพปีงบประมาณ 2558(ฉบับปรับปรุงใหม่)

News image

 "แบบฟอร์มรายงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพปีงบประมาณ 2558(ฉบับปรับปรุงใหม่)"โดยให้อำเภอส่งรายงานในภาพรวมของCUP   ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 มาที่อีเมลล์ aoaoya...

นางปริศนา สุวรรณโชติ | พุธ, 24 ธันวาคม 2014 | Hits: 104

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานยาเสพติด

ประกวดตราสัญลักษณ์ และเรียงความ"สิ่งดีๆ TO BE NUMBER ONE

News image

เชิญประกวดตราสัญลักษณ์ และเรียงความ"สิ่งดีๆ TO BE NUMBER ONE "

กุลรัศมิ์ นามแก้ว | จันทร์, 10 มีนาคม 2014 | Hits: 363

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานธุรกิจสุขภาพ

  • 0
  • 1
  • 2
prev
next

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

News image

  ผลการคัดเลือกบุคลลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ประสานงาน รวบรวมบันทึกข้อมูล ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข (Cen...

ปิยะฉัตร สะหัสชาติ | พุธ, 28 มกราคม 2015 | Hits: 35

อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

News image

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ประสานงาน รวบรวม บันทึกข้อมูล ณ ศูนย์ประสานงานเครือ...

ปิยะฉัตร สะหัสชาติ | จันทร์, 26 มกราคม 2015 | Hits: 106

อ่านต่อ...

ประกาศรับสมัครงาน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค งานธุรกิจสุขภาพ

News image

 ประกาศรับสมัครงาน กลุ่มงานธุรกิจสุขภาพ  

ปิยะฉัตร สะหัสชาติ | ศุกร์, 9 มกราคม 2015 | Hits: 214

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียง ครั้งที่ 1/

News image

  การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558

ภาณุกายจน์ ปัญญาวีร์ | ศุกร์, 30 มกราคม 2015 | Hits: 38

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานควบคุมโรค

รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ม.ค. 58

News image

รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ม.ค. 58 

นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ | ศุกร์, 30 มกราคม 2015 | Hits: 24

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ

News image

การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการและการพัฒนาตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ ปี 2557วันที่ 3-4 เ...

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ | พฤหัสบดี, 6 มีนาคม 2014 | Hits: 1337

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัว อสม. ประสบอักคีภัย

News image

  ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัว อสม. ประสบอักคีภัย   

ทองใบ ไชยวุฒิ | ศุกร์, 9 มกราคม 2015 | Hits: 52

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานทันตสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่จะมีการจัดบริการฟันเทียมพระราชทานเชิงรุ

News image

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่จะมีการจัดบริการฟันเทียมพระราชทานเชิงรุกจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2558

คนึงนิตย์ ไชยศิลป์ | พฤหัสบดี, 29 มกราคม 2015 | Hits: 14

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและร่วมสังเกตุการณ์ฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือนักท่

News image

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและร่วมสังเกตุการณ์ฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ ในวันที่ 27-28 มกราคม 2558 ณ ห้องปร...

คนึงนิตย์ ปิติปุญญพัฒน์ | ศุกร์, 16 มกราคม 2015 | Hits: 72

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานนิติการ

หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยแล

News image

  หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย    

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ | อังคาร, 29 ตุลาคม 2013 | Hits: 1285

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานแพทย์แผนไทย

ร่างคำสั่งจัดตั้งทีมงานนิเทศงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

News image

 เป็นร่างนะคะ  ส่งมาตามคุณสมบัติที่แจ้งเลยนะคะ  ตัวจริงอาจช้า

พัทยา นีละภมร | อังคาร, 27 มกราคม 2015 | Hits: 46

อ่านต่อ...

ระบบงานและเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

      

      

         

     

 

 

ระบบเมลล์

|| เข้าสู่ระบบเมลล์ ||

 (User@chiangmaihealth.com) 

ระบบงานสารสนเทศ

Food Poisoning Notification

 Questionnaire for traveler in Chiang Mai
who had food poisioning

Click here [Thai / Eng]

ระบบข้อมูลรับผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล

ระบบข้อมูลรับผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล

ในจังหวัดเชียงใหม่(ภาวะวิกฤติ)

เข้าสู่ระบบคลิกที่นี่ 

สำรวจความคิดเห็น

ท่านเข้าใช้งาน หรือเข้ามาเยี่ยมเวปไซต์นี้บ่อยแค่ไหน
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday27
mod_vvisit_counterYesterday426
mod_vvisit_counterThis week453
mod_vvisit_counterLast week6879
mod_vvisit_counterThis month27
mod_vvisit_counterLast month22018
mod_vvisit_counterAll632649

สมาชิกที่อยู่ในระบบ

เรามี 57 บุคคลทั่วไป ออนไลน์