ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารงานไอที

ขอส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน และ 12 แฟ้มมาตรฐาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557

News image

 ขอส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน  และ 12 แฟ้มมาตรฐาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 -2558   1. ขอให้หน่วยบริการทุกแห่งส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐานให้กับ สสจ.เชียงให...

วัชรา | พุธ, 11 กุมภาพันธ์ 2015 | Hits: 135

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานประกันสุขภาพ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ด้านการบริหารการเงินการคลัง

News image

 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ด้านการบริหารการเงินการคลัง 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ | พุธ, 18 กุมภาพันธ์ 2015 | Hits: 122

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

เอกสารประชุม DPAC Quality 24 กพ.58

เอกสารประชุม DPAC Quality 24 กพ.58

ทิวาพร ผลวัฒนะ | พฤหัสบดี, 26 กุมภาพันธ์ 2015 | Hits: 28

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

ตัวชี้วัดการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับอำเภอปี2

News image

 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ขอส่งตัวชี้วัดการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับอำเภอ ประจำปี2558 เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเ...

พิรุณ อินตา | พฤหัสบดี, 27 พฤศจิกายน 2014 | Hits: 252

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

แบบฟอร์มกรอกคะแนน ส่งวันที่ 3 มีนาคม 2558

News image

 แบบฟอร์มกรอกคะแนน ส่งวันที่ 3 มีนาคม 2558 

ทรัพยากรบุคคล | พุธ, 25 กุมภาพันธ์ 2015 | Hits: 108

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

รายชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวที่ได้รับป้ายก๋วยเตี๋ยวอนามัย จังหวัดเชียงใหม่ 25

News image

                                                                                                                                                      ...

นางปริศนา สุวรรณโชติ | จันทร์, 23 กุมภาพันธ์ 2015 | Hits: 35

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานยาเสพติด

แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมการให้คำแนะนำแบบคัดย่อ(Brief Advice)การบำบัดยาเส

แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมการให้คำแนะนำแบบคัดย่อ(Brief Advice)การบำบัดยาเสพติด

นายเกรียงไกร ยอดเรือน | พฤหัสบดี, 19 กุมภาพันธ์ 2015 | Hits: 20

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานธุรกิจสุขภาพ

  • 0
  • 1
  • 2
prev
next

โครงการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (SPA MANAGER) รุ่นที่ 8

News image

โครงการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (SPA MANAGER) รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน -14 พฤกษภาคม 2558 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปิยะฉัตร สะหัสชาติ | พฤหัสบดี, 12 กุมภาพันธ์ 2015 | Hits: 111

อ่านต่อ...

ีรายงานการประชุมการพัฒนาระบบเครือข่ายด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับประชาคมอา

News image

 รายงานการประชุมการพัฒนาระบบเครือข่ายด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AHNC)และการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขโครงการสนับสนุนเป็นเมืองศูนย์กล...

ปิยะฉัตร สะหัสชาติ | พุธ, 4 กุมภาพันธ์ 2015 | Hits: 68

อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

News image

  ผลการคัดเลือกบุคลลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ประสานงาน รวบรวมบันทึกข้อมูล ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข (Cen...

ปิยะฉัตร สะหัสชาติ | พุธ, 28 มกราคม 2015 | Hits: 82

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

นโยบายปฏิรูประบบสาธารณสุข

News image

นโยบายปฏิรูประบบสาธารณสุข 

นางสาวรัตนจันทร์ นาดี | อังคาร, 24 กุมภาพันธ์ 2015 | Hits: 43

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานควบคุมโรค

รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ก.พ. 58

News image

รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ก.พ. 58 

นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ | พฤหัสบดี, 26 กุมภาพันธ์ 2015 | Hits: 23

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ

News image

การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการและการพัฒนาตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ ปี 2557วันที่ 3-4 เ...

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ | พฤหัสบดี, 6 มีนาคม 2014 | Hits: 1463

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป

เชิญชวนสวมเสื่้อแจ๊กเกตและเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์

News image

 เชิญชวนสวมเสื่้อแจ๊กเกตและเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์ 

ทองใบ ไชยวุฒิ | ศุกร์, 27 กุมภาพันธ์ 2015 | Hits: 22

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานทันตสาธารณสุข

เอกสารประกอบแนวทางการดำเนินงานข้อมูลสารสนเทศด้านทันตสาธารณสุข ปี 2558

News image

 เอกสารประกอบแนวทางการดำเนินงานข้อมูลสารสนเทศด้านทันตสาธารณสุข ปี 2558  ตามที่ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ได้ส่งหนังสือขอนำส่งแนวทางการดำเนินงานข้อมูลสารสน...

วันเพ็ญ คำวัง | ศุกร์, 20 กุมภาพันธ์ 2015 | Hits: 75

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ

ขอเชิญประชุมประจำปี เรื่องการประเมินสภาพและการช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะฉุกเ

News image

 ขอเชิญประชุมประจำปี เรื่องการประเมินสภาพและการช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินด้วย วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการประชุมวิชาการประจำป...

นาย ภราดร โอฬารจันทโรทัย | จันทร์, 23 กุมภาพันธ์ 2015 | Hits: 17

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานนิติการ

อบรมความรู้ทางวินัยและกฏหมายในการปฏิบัติหน้าที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558

News image

สไลด์บรรยายการอบรมความรู้ทางวินัยและกฏหมายในการปฏิบัติหน้าที่วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558 โรงแรมคุ้มภูคำ 

กลุ่มงานนิติการ | พฤหัสบดี, 26 กุมภาพันธ์ 2015 | Hits: 37

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานแพทย์แผนไทย

แบบสำรวจศักยภาพหน่วยบริการ ที่ให้บริการแพทย์แผนไทยฯ

News image

 สำคัญมาก และกรุณาส่งตามกำหนดเวลาด้วยนะคะ เนื่องจากข้อมูลนี้จะใช้ในการจัดสรรงบประมาณ  ซึ่งหน่วยบริการจะได้รับทุกแห่ง  แต่จะไม่เท่ากัน  ได้ตามข้อมูลที่...

พัทยา นีละภมร | จันทร์, 9 กุมภาพันธ์ 2015 | Hits: 180

อ่านต่อ...

ระบบงานและเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

      

      

         

     

 

 

ระบบเมลล์

|| เข้าสู่ระบบเมลล์ ||

 (User@chiangmaihealth.com) 

ระบบงานสารสนเทศ

Food Poisoning Notification

 Questionnaire for traveler in Chiang Mai
who had food poisioning

Click here [Thai / Eng]

ระบบข้อมูลรับผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล

ระบบข้อมูลรับผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล

ในจังหวัดเชียงใหม่(ภาวะวิกฤติ)

เข้าสู่ระบบคลิกที่นี่ 

สำรวจความคิดเห็น

ท่านเข้าใช้งาน หรือเข้ามาเยี่ยมเวปไซต์นี้บ่อยแค่ไหน
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday48
mod_vvisit_counterYesterday358
mod_vvisit_counterThis week768
mod_vvisit_counterLast week6636
mod_vvisit_counterThis month406
mod_vvisit_counterLast month24347
mod_vvisit_counterAll657375

สมาชิกที่อยู่ในระบบ

เรามี 68 บุคคลทั่วไป ออนไลน์