ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
 
 
         
         
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารงานไอที

ขอความร่วมมือทุกหน่วยบริการตอบแบบสอบถามข้อมูลคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

News image

ขอความร่วมมือทุกหน่วยบริการตอบแบบสอบถามข้อมูลคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข

CMPHO_IT | อังคาร, 8 เมษายน 2014 | Hits: 410

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานประกันสุขภาพ

ข่าวสารกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

แจ้งการจัดสรรงบประมาณโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี57

News image

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวฯ โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 255...

จันทร์ทิมา ขุนบำรุง | อังคาร, 8 เมษายน 2014 | Hits: 42

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานการเงิน

การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที่ 6) รพสต วันที 8 เม.ย

News image

 เรื่อง  การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที 6 ) รพสต. วันที่ 8 เมย 57 

นางสาวโสภา ตุ้ยดง | พุธ, 9 เมษายน 2014 | Hits: 102

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

คำสั่งสสจ.เชียงใหม่ที่ 134/2556 ลงวันที่ 8 พย. 2556

News image

  1.คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 134/2556 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556    เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารยาและเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา...

พิรุณ อินตา | ศุกร์, 22 พฤศจิกายน 2013 | Hits: 371

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ผลการพิจารณาขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราว 24มีนาคม 2557

News image

 ผลการพิจารณาขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราว 24มีนาคม 2557 

ทรัพยากรบุคคล | พุธ, 2 เมษายน 2014 | Hits: 222

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

ประชาชนทั่วไป สามารถ การตรวจสอบคุณภาพอากาศด้วยตนเองได้ ด้วยตาของตนเอง

News image

ในหลายๆ พื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่มีเครื่องตรวจวัดปริมาณ PM10  จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการประมาณค่าระดับอนุภาค จึงจำเป็นที่จะต้องมีการใช้การสั...

นางปริศนา สุวรรณโชติ | พุธ, 2 เมษายน 2014 | Hits: 33

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานยาเสพติด

ประกวดตราสัญลักษณ์ และเรียงความ"สิ่งดีๆ TO BE NUMBER ONE

News image

เชิญประกวดตราสัญลักษณ์ และเรียงความ"สิ่งดีๆ TO BE NUMBER ONE "

กุลรัศมิ์ นามแก้ว | จันทร์, 10 มีนาคม 2014 | Hits: 54

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานธุรกิจสุขภาพ

  • 0
  • 1
  • 2
prev
next

เอกสารสำหรับการขอใบรับรองมาตรฐาน

News image

   สปาเื่พื่อสุขภาพ  นวดเพื่อสุขภาพ  นวดเพื่อเสริมสวย 

พรทิพย์ มธุรวาทิน | จันทร์, 3 กุมภาพันธ์ 2014 | Hits: 348

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 5_57(31 ม

News image

 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 5_57(31 มี.ค57) 

วรารักษ์ ใจชื้น | ศุกร์, 18 เมษายน 2014 | Hits: 11

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานควบคุมโรค

รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 14

News image

รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 14 

นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ | พฤหัสบดี, 17 เมษายน 2014 | Hits: 17

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา

สุรางค์พิมล สุวรรณมงคล | พุธ, 12 มีนาคม 2014 | Hits: 114

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ

News image

การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการและการพัฒนาตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ ปี 2557วันที่ 3-4 เ...

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ | พฤหัสบดี, 6 มีนาคม 2014 | Hits: 410

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป

ขอเชิญร่วมสั่งจองเหรี่ยญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ระลึก ๑๐

News image

  ขอเชิญร่วมสั่งจองเหรี่ยญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ระลึก ๑๐๐ ปี  

ทองใบ ไชยวุฒิ | อังคาร, 1 เมษายน 2014 | Hits: 31

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานทันตสาธารณสุข

การเตรียมรองรับทันตาภิบาลที่จบการศึกษาปี 2557

News image

การเตรียมรองรับทันตาภิบาลที่จบการศึกษาปี 2557 ลงปฏิบัติงานในพื้นที่

คนึงนิตย์ ไชยศิลป์ | ศุกร์, 28 มีนาคม 2014 | Hits: 110

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ

การรดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557

News image

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งแนวทางการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 2557  ท่านสามารถ download รายละเอียดข้อสั่งการ และสิ่งที...

คนึงนิตย์ ปิติปุญญพัฒน์ | อังคาร, 1 เมษายน 2014 | Hits: 186

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานนิติการ

หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยแล

News image

  หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย    

CMPHO_IT | อังคาร, 29 ตุลาคม 2013 | Hits: 553

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานแพทย์แผนไทย

แจ้ง งด VDO Conference เวชปฏิบัติแผนไทย 26/3/2557

News image

 ของดอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทย ในวันที่  26 มี.ค.2557  เนื่องจาก การไฟฟ้าฯจะทำการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าสายถนนสุเทพ ตั...

พัทยา นีละภมร | อังคาร, 25 มีนาคม 2014 | Hits: 81

อ่านต่อ...

ระบบงานและเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

      

      

         

     

 

ระบบเมลล์

|| เข้าสู่ระบบเมลล์ ||

 (User@chiangmaihealth.com) 

ระบบงานสารสนเทศ

Food Poisoning Notification

 Questionnaire for traveler in Chiang Mai
who had food poisioning

Click here [Thai / Eng]

ระบบข้อมูลรับผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล

ระบบข้อมูลรับผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล

ในจังหวัดเชียงใหม่(ภาวะวิกฤติ)

เข้าสู่ระบบคลิกที่นี่ 

สำรวจความคิดเห็น

ท่านเข้าใช้งาน หรือเข้ามาเยี่ยมเวปไซต์นี้บ่อยแค่ไหน
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3
mod_vvisit_counterYesterday240
mod_vvisit_counterThis week243
mod_vvisit_counterLast week1937
mod_vvisit_counterThis month8536
mod_vvisit_counterLast month16746
mod_vvisit_counterAll444652

สมาชิกที่อยู่ในระบบ

เรามี 54 บุคคลทั่วไป ออนไลน์