ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
 
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารงานไอที

แบบฟอร์มการสมัครเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

News image

 แบบฟอร์มการสมัครเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   

วัชรา | จันทร์, 29 มิถุนายน 2015 | Hits: 49

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานประกันสุขภาพ

สรุปการส่งเงินค่าบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว

News image

สรุปการส่งเงินค่าบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ | พุธ, 1 กรกฏาคม 2015 | Hits: 42

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

แบบคัดกรองรายงานพัฒนาการ6-10เดือน

News image

ขอให้ดำเนินการติดตามรายชื่อตามแบบคัดกรองฯ เพื่อใช้ประกอบการตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก โดยดาวน์โหลดเอกสารดังนี้

จันทร์ทิมา ขุนบำรุง | ศุกร์, 3 กรกฏาคม 2015 | Hits: 19

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

ขอให้ส่งข้อมูลการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาด้วยวิธีต่างๆ

News image

เรื่อง ขอให้ส่งข้อมูลการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาด้วยวิธีต่างๆ ไฟล์ excel ที่แนบมี 2 version

พิรุณ อินตา | ศุกร์, 8 พฤษภาคม 2015 | Hits: 210

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

News image

 ชม 0032.001.2/24665 ลงัวนที่ 1 กรกฎาคม 2558  การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ 

ทรัพยากรบุคคล | พุธ, 1 กรกฏาคม 2015 | Hits: 132

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

เอกสารประชุมศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 6 มี.ค. 58

News image

 Download เอกสาร/ppt ประกอบการประชุมศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 6 มี.ค. 58 

นางปริศนา สุวรรณโชติ | พุธ, 11 มีนาคม 2015 | Hits: 396

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานยาเสพติด

รหัสงบประมาณ โครงการยาเสพติด

งานยาเสพติด กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรหัสงบประมาณ โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2558 เ...

นายเกรียงไกร ยอดเรือน | พุธ, 18 มีนาคม 2015 | Hits: 145

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานธุรกิจสุขภาพ

  • 0
  • 1
  • 2
prev
next

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมการอบรมระยะสั้น หลักสูตร ล้านนาสปาไทยมหาวิทยาล

News image

  ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมการอบรมระยะสั้น หลักสูตร ล้านนาสปาไทยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปิยะฉัตร สะหัสชาติ | ศุกร์, 19 มิถุนายน 2015 | Hits: 71

อ่านต่อ...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ผู้ดาเนินการสปาเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 13 ประ

News image

   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ผู้ดาเนินการสปาเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 13ประจำปีงบประมาณ 2558

ปิยะฉัตร สะหัสชาติ | พฤหัสบดี, 18 มิถุนายน 2015 | Hits: 76

อ่านต่อ...

ประกาศรับสมัครสอบผู้ดำเนินการสปาและโครงการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภ

News image

โครงการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (SPA MANAGER) รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน -14 พฤกษภาคม 2558 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปิยะฉัตร สะหัสชาติ | พฤหัสบดี, 12 กุมภาพันธ์ 2015 | Hits: 1072

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

ประชุมสภาผู้บริหาร ครั้งที่ 13/2558

News image

 ประชุมสภาผู้บริหาร ครั้งที่ 13/2558 

แพรวพรรณ ปันใจดี | อังคาร, 30 มิถุนายน 2015 | Hits: 48

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานควบคุมโรค

รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือนมิถุนายน 2558

News image

รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือนมิถุนายน 2558 

นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ | พฤหัสบดี, 2 กรกฏาคม 2015 | Hits: 38

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ

News image

การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการและการพัฒนาตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ ปี 2557วันที่ 3-4 เ...

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ | พฤหัสบดี, 6 มีนาคม 2014 | Hits: 1984

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป

รายชื่อข้าราชการพลเรื่อนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

News image

 รายชื่อข้าราชการพลเรื่อนดีเด่น ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๘

ทองใบ ไชยวุฒิ | พุธ, 24 มิถุนายน 2015 | Hits: 81

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานทันตสาธารณสุข

เอกสารการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ผู้สูงอายุ

News image

 เอกสารการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2558

คนึงนิตย์ ไชยศิลป์ | พฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2015 | Hits: 259

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ

แบบฟอร์มบันทึกความตกลง MOU จ่ายตรง

News image

   หนังสือแจ้งความจำนงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดสรรเงินค่าปฏิบัติการ ด้วยระบบจ่ายตรงให้กับหน่วยปฏิบัติการ (MOU) สาธารณสุข, โรงพยาบาลเ...

นาย ภราดร โอฬารจันทโรทัย | ศุกร์, 3 กรกฏาคม 2015 | Hits: 5

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานนิติการ

อบรมความรู้ทางวินัยและกฏหมายในการปฏิบัติหน้าที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558

News image

สไลด์บรรยายการอบรมความรู้ทางวินัยและกฏหมายในการปฏิบัติหน้าที่วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558 โรงแรมคุ้มภูคำ 

กลุ่มงานนิติการ | พฤหัสบดี, 26 กุมภาพันธ์ 2015 | Hits: 346

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานแพทย์แผนไทย

การโอนงบแพทย์แผนไทย มิ.ย.2558

News image

 สปสช. ได้โอนเงินให้หน่วยบริการ ในช่วงเดือน มิถุนายน 2558 นั้นเป็นการจ่ายงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกซึ่งนอกเห...

พัทยา นีละภมร | อาทิตย์, 28 มิถุนายน 2015 | Hits: 70

อ่านต่อ...

ระบบงานและเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

      

      

         

     

 

 

แผนที่แสดงสถานการณ์หมอกควัน PM10 จ.เชียงใหม่ รายวัน

ระบบเมลล์

|| เข้าสู่ระบบเมลล์ ||

 (User@chiangmaihealth.com) 

ระบบงานสารสนเทศ

Food Poisoning Notification

 Questionnaire for traveler in Chiang Mai
who had food poisioning

Click here [Thai / Eng]

ระบบข้อมูลรับผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล

ระบบข้อมูลรับผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล

ในจังหวัดเชียงใหม่(ภาวะวิกฤติ)

เข้าสู่ระบบคลิกที่นี่ 

สำรวจความคิดเห็น

ท่านเข้าใช้งาน หรือเข้ามาเยี่ยมเวปไซต์นี้บ่อยแค่ไหน
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday313
mod_vvisit_counterYesterday858
mod_vvisit_counterThis week4988
mod_vvisit_counterLast week5296
mod_vvisit_counterThis month2804
mod_vvisit_counterLast month21587
mod_vvisit_counterAll744095

สมาชิกที่อยู่ในระบบ

เรามี 195 บุคคลทั่วไป ออนไลน์