ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารงานไอที

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการให้กับผู้ปฎิบัติด้าน Network

News image

 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการให้กับผู้ปฎิบัติด้าน Network (รายชื่อตามไฟล์แนบ)ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ ...

วัชรา | จันทร์, 2 มีนาคม 2015 | Hits: 237

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานประกันสุขภาพ

แนวทางการจัดสรรงบประมาณการายรับเงินเหมาจ่ายรายหัว

News image

 ขอเชิญประชุม ชี้แจง เรื่อง แนวทางการจัดสรรกากรประมาณการรายรับเงินเหมาจ่ายรายหัว (Basic Payment)

กลุ่มงานประกันสุขภาพ | ศุกร์, 1 พฤษภาคม 2015 | Hits: 81

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ไฟล์เอกสารประชุมงานผู้พิการ

News image

ไฟล์เอกสารประชุมงานผู้พิการ

จันทร์ทิมา ขุนบำรุง | อังคาร, 28 เมษายน 2015 | Hits: 53

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

แนวทางการจัดทำบัญชีและรายงานเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด

News image

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ขอส่งแนวทางการจัดทำบัญชีและรายงานเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด มาเพื่อใหโรงพยาบาลทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชนดำเนินก...

พิรุณ อินตา | พฤหัสบดี, 30 เมษายน 2015 | Hits: 21

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

แบบฟอร์มของผู้เกษียณอายุราชการปี 2558

News image

 แบบฟอร์มของผู้เกษียณอายุราชการปี 2558 

ทรัพยากรบุคคล | พฤหัสบดี, 30 เมษายน 2015 | Hits: 52

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

เอกสารประชุมศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 6 มี.ค. 58

News image

 Download เอกสาร/ppt ประกอบการประชุมศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 6 มี.ค. 58 

นางปริศนา สุวรรณโชติ | พุธ, 11 มีนาคม 2015 | Hits: 149

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานยาเสพติด

รหัสงบประมาณ โครงการยาเสพติด

งานยาเสพติด กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรหัสงบประมาณ โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2558 เ...

นายเกรียงไกร ยอดเรือน | พุธ, 18 มีนาคม 2015 | Hits: 68

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานธุรกิจสุขภาพ

  • 0
  • 1
  • 2
prev
next

โครงการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (SPA MANAGER) รุ่นที่ 8

News image

โครงการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (SPA MANAGER) รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน -14 พฤกษภาคม 2558 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปิยะฉัตร สะหัสชาติ | พฤหัสบดี, 12 กุมภาพันธ์ 2015 | Hits: 571

อ่านต่อ...

ีรายงานการประชุมการพัฒนาระบบเครือข่ายด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับประชาคมอา

News image

 รายงานการประชุมการพัฒนาระบบเครือข่ายด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AHNC)และการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขโครงการสนับสนุนเป็นเมืองศูนย์กล...

ปิยะฉัตร สะหัสชาติ | พุธ, 4 กุมภาพันธ์ 2015 | Hits: 203

อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

News image

  ผลการคัดเลือกบุคลลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ประสานงาน รวบรวมบันทึกข้อมูล ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข (Cen...

ปิยะฉัตร สะหัสชาติ | พุธ, 28 มกราคม 2015 | Hits: 205

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1558/2558 ลงวัน

News image

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1558/2558 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558

นางสาวรัตนจันทร์ นาดี | อังคาร, 28 เมษายน 2015 | Hits: 56

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานควบคุมโรค

รายงานสถานการณ์โรค ประจำสัปดาห์ที่ 17

News image

รายงานสถานการณ์โรค ประจำสัปดาห์ที่ 17 

นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ | อังคาร, 5 พฤษภาคม 2015 | Hits: 16

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ

News image

การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการและการพัฒนาตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ ปี 2557วันที่ 3-4 เ...

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ | พฤหัสบดี, 6 มีนาคม 2014 | Hits: 1713

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป

ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพบูรณะเปลี่ยนหลังคาศาลาการเปลี่ยนที่มีสภาพรั่ว

News image

   ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพบูรณะเปลี่ยนหลังคาศาลาการเปลี่ยนที่มีสภาพรั่ว

ทองใบ ไชยวุฒิ | ศุกร์, 1 พฤษภาคม 2015 | Hits: 14

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานทันตสาธารณสุข

เอกสารการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ผู้สูงอายุ

News image

 เอกสารการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2558

คนึงนิตย์ ไชยศิลป์ | พฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2015 | Hits: 129

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ

แบบรายงานผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน

News image

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งแบบรายงานผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน สำหรับให้รพ. ทุกแห่ง บันทึกข้อมูลส่ง ในกรณีมีเหตุ โดยส่งรายงานเสียชีวิตทุกราย...

คนึงนิตย์ ปิติปุญญพัฒน์ | พุธ, 29 เมษายน 2015 | Hits: 29

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานนิติการ

อบรมความรู้ทางวินัยและกฏหมายในการปฏิบัติหน้าที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558

News image

สไลด์บรรยายการอบรมความรู้ทางวินัยและกฏหมายในการปฏิบัติหน้าที่วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558 โรงแรมคุ้มภูคำ 

กลุ่มงานนิติการ | พฤหัสบดี, 26 กุมภาพันธ์ 2015 | Hits: 209

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานแพทย์แผนไทย

เชิญเข้าร่วมโครงการ(กึ่งๆวิจัยเชิงทดลอง)จัดบริการแผนไทยในกลุ่มผู้ป่วยโ

News image

 ด่วนที่สุด! ภายในวันที่ 5 พ.ค.นี้เท่านั้นหน่วยบริการใดที่ต้องการจัดบริการแผนไทยในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ลองเข้าไปดูไฟล์ที่แนบมานี้นะคะ สสจ.มีงบมาส่ว...

พัทยา นีละภมร | พุธ, 29 เมษายน 2015 | Hits: 44

อ่านต่อ...

ระบบงานและเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

      

      

         

     

 

 

แผนที่แสดงสถานการณ์หมอกควัน PM10 จ.เชียงใหม่ รายวัน

ระบบเมลล์

|| เข้าสู่ระบบเมลล์ ||

 (User@chiangmaihealth.com) 

ระบบงานสารสนเทศ

Food Poisoning Notification

 Questionnaire for traveler in Chiang Mai
who had food poisioning

Click here [Thai / Eng]

ระบบข้อมูลรับผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล

ระบบข้อมูลรับผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล

ในจังหวัดเชียงใหม่(ภาวะวิกฤติ)

เข้าสู่ระบบคลิกที่นี่ 

สำรวจความคิดเห็น

ท่านเข้าใช้งาน หรือเข้ามาเยี่ยมเวปไซต์นี้บ่อยแค่ไหน
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday365
mod_vvisit_counterYesterday900
mod_vvisit_counterThis week2204
mod_vvisit_counterLast week5104
mod_vvisit_counterThis month3342
mod_vvisit_counterLast month19455
mod_vvisit_counterAll703398

สมาชิกที่อยู่ในระบบ

เรามี 114 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิก ออนไลน์