ระดับความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกของอำเภอต่างๆ(New)

อีเมล พิมพ์ PDF

ระดับความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกของอำเภอต่างๆ

    วันที่ 7 กรกฎาคม - 13 กรกฎาคม 2556

 

                   สีแดง มี 11 อำเภอ คือ อ.เมือง, อ.แม่แตง, อ.แม่ริม, อ.ฝาง, อ.แม่อาย, อ.สันป่าตอง, อ.สันกำแพง, อ.สันทราย, อ.หางดง, อ.สารภี, อ.เวียงแหง

   สีส้ม มี 14 อำเภอ คือ อ.จอมทอง, อ.แม่แจ่ม, อ.เชียงดาว, อ.ดอยสะเก็ด, อ.สะเมิง, อ.พร้าว, อ.ฮอด, อ.ดอยเต่า, อ.อมก๋อย, อ.ไชยปราการ, อ.แม่วาง, อ.แม่ออน, อ.ดอยหล่อ, อ.กัลยาณิวัฒนา 

 

เอกสารดาวน์โหลด