ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
     
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ให้ รพ. ที่มีรายชื่อ แพทย์ ทันตแพทย์ ส่งเอกสารเลื่อนในระดับควบดังต่อไปนี้

อีเมล พิมพ์ PDF
 

ให้ รพ. ที่มีรายชื่อ แพทย์ ทันตแพทย์ ดังต่อไปนี้ ส่งเอกสารเลื่อนในระดับควบ
 
ด่วนที่สุด ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2557  ดังนี้

 

  รพ.ดอยเต่า นายจักรพงษ์      สมบัติวัฒนางกูร
        นายปณิธิ ธรรมสอน 
รพ.จอมทอง     น.ส.ดาววลี         รุ่นชง
        น.ส.กรรณิกา พรมคำ 
รพ.แม่แจ่ม    นายธนัฐ อักมัณานันท์
รพ.แม่อาย    น.ส.ขวัญชนก ธัญญาธินิชกุล
รพ.พร้าว        นายสุธี         เนติธนากุล
รพ.สะเมิง        นายพิเชฐ พิพัฒน์สมุทร
รพ.ไชยปราการ    น.ส.สุธัญญา         เสริมชัยวงค์
รพ.ฮอด        นายอรรถพล         แซ่ล้อ
รพ.เวียงแหง        นายอธิวัฒน์         ขัดงาม
รพ.ฝาง            นายกรกฤษณ์ บุญราช 

 

 
 

การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในฯ

อีเมล พิมพ์ PDF
 
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในกรณีเด็กแรกเกิด
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Document_0005-2-12-11-56.pdf)Document_0005-2-12-11-56.pdf[ ]383 Kb
 

เอกสารสำหรับการขอใบรับรองมาตรฐาน

อีเมล พิมพ์ PDF

 

 

 สปาเื่พื่อสุขภาพ  นวดเพื่อสุขภาพ  นวดเพื่อเสริมสวย 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 04 มิถุนายน 2014 เวลา 14:32 น.
 

ตัวชี้วัดกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคปี2557

อีเมล พิมพ์ PDF
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ขอส่งตัวชี้วัด KPI งาน คบส.ประจำปี2557สำหรับผู้สนใจมาเพื่อทราบ
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (KPI57.pptx)KPI57.pptx[ ]178 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2013 เวลา 15:25 น.
 

การลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุในระบบ e-GP

อีเมล พิมพ์ PDF
สำเนาหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 0003/ว064 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 
 เรื่อง
การลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุในระบบ e-GP 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE ( ลงทะเบียน.pdf)1[ ]1832 Kb
 


หน้า 23 จาก 304