ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

รายชื่อผู้ลงทะเบียน วันที่ 1 กย 2557

อีเมล พิมพ์ PDF
 
เรื่อง รายชื่อผู้่ลงทะเบียน วันที่ 1 กันยายน 2557 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (รายชื่อโอนเงิน1กย57.xls)รายชื่่อผู้ลงทะเบียน 1 กย.2557[ประชุมวิชาการเชียงใหม่57]56 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 05 กันยายน 2014 เวลา 09:07 น.
 

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

อีเมล พิมพ์ PDF
 
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
 
ตามเอกสารที่แนบท้าย 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Document_1017.pdf)Document_1017.pdf[ ]2022 Kb
 

รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2557

อีเมล พิมพ์ PDF
 สถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากกระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2557
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2014 เวลา 15:25 น.
 

ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย จำนวน 4 หลัง

อีเมล พิมพ์ PDF

ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย จำนวน 4 หลัง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 1.       ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารสถานีอนามัย จำนวน 4 หลัง / จังหวัดเชียงใหม่

2.       วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 7 หลัง ๆ ละ 3,100,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  12,400,000  บาท    (สิบสองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

3.       ลักษณะงาน              อาคารสถานีอนามัย  เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น  พื้นที่ใช้สอยประมาณ  300  ตารางเมตร   ตามแบบเลขที่ 107464.      

 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  26 กันยายน 2556

1. รพ.สต.บ้านริมใต้ อำเภอแม่ริม  เป็นเงิน  2,866,700.- บาท             

 2. รพ.สต.บ้านคายหลวง  อำเภอแม่อาย  เป็นเงิน 3,054,400.-  บาท             

3. รพ.สต.บ้านหนองยาว  อำเภอฝาง  เป็นเงิน 2,996,100.-  บาท             

4. รพ.สต.บ้านปงตำ  อำเภอไชยปราการ  เป็นเงิน 3,022,200.-  บาท                  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  11,939,400.- บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

5.       บัญชีประมาณการราคากลาง 5.1 ปร.45.2 ปร.55.3 ปร.6       

6.   รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง            

 6.1 นายบุญส่ง  สุวรรณโชติ             

6.2 นายศุภกิจ  ซาวปัน             

6.3 นายสมพงษ์  มโนธรรม 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 07 ตุลาคม 2014 เวลา 20:06 น.
 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเตรียมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ในงานฤดูหนาว

อีเมล พิมพ์ PDF

จ้างเหมาเตรียมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรม    .  

           ถ่ายทอดความรู้ ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2557
 


หน้า 23 จาก 348