ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

การลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุในระบบ e-GP

อีเมล พิมพ์ PDF
สำเนาหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 0003/ว064 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 
 เรื่อง
การลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุในระบบ e-GP 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE ( ลงทะเบียน.pdf)1[ ]1832 Kb
 

ดาวน์โหลดเอกสาร VDO Conference งานหมอกควันและการแพทย์ฉุกเฉิน

อีเมล พิมพ์ PDF

 

 

โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งและผู้รับผิดชอบงานหมอกควันและการแพทย์ฉุกเฉิน

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม VDO Conference ผู้รับผิดชอบงานหมอกควันและการแพทย์ฉุกเฉิน

วันที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 น. โดย ดร.ทพ.สุรสิงห์ วิศรุตรัตน 

ได้ที่นี่..!! 

 

แนวทางและบทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

อีเมล พิมพ์ PDF
 
ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จำดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก Oral health service plan และกรอบมาตรฐานในการจัดบริการสุขภาพช่องปาก ระดับหน่วยบริการปฐมภูมิ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเพิ่มอัตราเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากระดับปฐมภูมิในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้ทั่วถึงและครอบคลุม 
 

รายชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

อีเมล พิมพ์ PDF
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 02 มิถุนายน 2014 เวลา 16:18 น.
 

สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 

 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (ข้อมูล30พค57.pdf)ข้อมูล30พค57.pdf[ ]68 Kb
 


หน้า 23 จาก 308