ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
     
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านดอยหลวง

อีเมล พิมพ์ PDF

 

 

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง

 

ปรับปรุงอาคารสถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านดอยหลวง
รายละเอียด ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๗ แนบท้ายนี้

 

 

 

การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค

อีเมล พิมพ์ PDF
 
เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่าอวัยะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Document_0003-3-02-57.pdf)Document_0003-3-02-57.pdf[ ]195 Kb
 

ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

อีเมล พิมพ์ PDF

  

เครื่องสำรองไฟ ขนาด 10 KVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส)

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (ราคากลาง.pdf)ราคากลาง.pdf[ ]16 Kb
 

หนังสือ ที่ ชม 0032.001/6885 / ที่ ชม0032.001/ว.262

อีเมล พิมพ์ PDF
 
หนังสือ ที่ ชม 0032.001/6885 /  ที่ ชม0032.001/ว.262 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2557
 
เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ  
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE ( all 02.pdf)003[ ]814 Kb
 

ประกาศหาผู้มีสิทธรับเงินสงเคราะห์

อีเมล พิมพ์ PDF
 
 ประกาศหาผู้มีสิทธรับเงินสงเคราะห์
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (S22.pdf)S22.pdf[ ]165 Kb
 


หน้า 5 จาก 267