ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
     
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์วันเทคนิคการแพทย์ไทย

อีเมล พิมพ์ PDF
 
 
 
 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์วันเทคนิคการแพทย์ไทย
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (B49.pdf)B49.pdf[ ]164 Kb
 

การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค

อีเมล พิมพ์ PDF
 
เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่าอวัยะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Document_0003-3-02-57.pdf)Document_0003-3-02-57.pdf[ ]195 Kb
 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

อีเมล พิมพ์ PDF
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดป้ายหาเสียง
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา

 

หนังสือ ที่ ชม 0032.001/6885 / ที่ ชม0032.001/ว.262

อีเมล พิมพ์ PDF
 
หนังสือ ที่ ชม 0032.001/6885 /  ที่ ชม0032.001/ว.262 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2557
 
เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ  
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE ( all 02.pdf)003[ ]814 Kb
 

ราคากลางวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2)

อีเมล พิมพ์ PDF

  

  

ราคากลางวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

 

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (ราคากลาง.PDF)ราคากลาง.PDF[ ]525 Kb
 


หน้า 5 จาก 287