ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
   
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

คู่มือการใช้ภาษา

อีเมล พิมพ์ PDF
คู่มือการใช้ภาษา ไทย- อังกฤษ -พม่า -เขมร 
 สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
ในการให้บริการสุขภาพแก่ประชากรต่างด้าว
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (คู่มือ 4 ภาษา.pdf)คู่มือการใช้ภาษา[คู่มือการใช้ภาษา ไทย-อังกฤษ-พม่า-เขมร สำหรับบุคลากรสาธารณสุข ในการให้บริการสุขภาพแก่ประชากรต่างด้าว]6752 Kb
 

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 รพ.สต.บ้านช่อแล อำเำภอแม่แตง

อีเมล พิมพ์ PDF

 
ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 จำนวน 1 หลัง
 
ก่อสร้างที รพ.สต.บ้านช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 
ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 แนบมาพร้อมนี้ 
 

รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์

อีเมล พิมพ์ PDF
 
เรื่ิอง  รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์ วันที่ 13 พย 58
 

การสืบราคาวัสดุการแพทย์ปี2559

อีเมล พิมพ์ PDF

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดให้มีการสืบราคาวัสดุการแพทย์ เพื่อให้โรงพยาบาลในสังกัด จัดซื้อร่วมกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2015 เวลา 11:50 น.
 

รายงานทางการเงินปี 2558

อีเมล พิมพ์ PDF
 
เรื่อง   รายงานทางการเงินปี 2558
 


หน้า 11 จาก 423