ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารสสอ.สันป่าตอง

อีเมล พิมพ์ PDF

  

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารสสอ.สันป่าตอง

รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

อีเมล พิมพ์ PDF
 
 ผลการคัดเลือกบุคลลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ประสานงาน รวบรวมบันทึกข้อมูล ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข (Center of Asean Health Network Collaboration : AHNC) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (ผลการสอบคัดเลือก.pdf)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก[ผลการคัดเลือกบุคลลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ประสานงาน รวบรวมบันทึกข้อมูล ]144 Kb
 

แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมการให้คำแนะนำการบำบัดยาเสพติด

อีเมล พิมพ์ PDF
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมการให้คำแนะนำแบบคัดย่อ(Brief Advice)การบำบัดยาเสพติด
 

การโอนเงินโครงการเร่งรัดมาตรการควบคุมวัณโรค วันที่ 29 มค 58

อีเมล พิมพ์ PDF
 
เรื่อง  การโอนเงินโครงการเร่งรัดมาตรการควบคุมวัณโรค วันที่ 29 มค 58
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (29 -01-58.pdf)29 -01-58.pdf[ ]5343 Kb
 

เอกสารประชุม DPAC Quality 24 กพ.58

อีเมล พิมพ์ PDF
เอกสารประชุม DPAC Quality 24 กพ.58
 


หน้า 11 จาก 356