ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ราคากลางงานปรับปรุงอาคารสสอ.แม่อาย

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสสอ.แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ 
 

 

การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที 7) วันที่ 22 ตค 57

อีเมล พิมพ์ PDF
 
 
 
เรื่อง  การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที 7)  วันที่ 22  ตค  57
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Document_0001-22-10-57.pdf)Document_0001-22-10-57.pdf[ ]93 Kb
 

รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ HFMD โรคฤดูหนาว ประจำสัปดาห์ที่ 45

อีเมล พิมพ์ PDF
รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ HFMD โรคฤดูหนาว ประจำสัปดาห์ที่ 45 
 

หนังสือส่งตัวรพ.นครพิงค์ฉบับใหม่ ลงนามโดย นพ.ธำรง หาญวงศ์ ผู้อำนวยการโรพยาบาลนครพิงค์

อีเมล พิมพ์ PDF
 

หนังสือส่งตัวรพ.นครพิงค์ฉบับใหม่ ลงนามโดย นพ.ธำรง หาญวงศ์ ผู้อำนวยการโรพยาบาลนครพิงค์ ให้เริ่มใช้ต้งแต่ 10 พย.57เป็นต้นไป ยกเลิก ฉบับที่ลงนามโดย นพ.ภราดร
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์

 

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (หนังสือส่งตัวรพ.นครพิงค์.pdf)หนังสือส่งตัว[ ]747 Kb
 

ร่างของเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาฯ งานจ้างก่อสร้างอาคารผู้พักคนไข้ 8 ชั้น รพ.สันทราย

อีเมล พิมพ์ PDF

 

จังหวัดเชียงใหม่          ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน              และร่างเอกสาร

 

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้าง อาคารพักคนไข้ 8 ชั้น   เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น   พื้นที่ใช้สอย

ประมาณ   7,402  ตรม.   (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)  โรงพยาบาลสันทราย  ตำบลหนองหาร  อำเภอสันทราย   จังหวัด

เชียงใหม่ จำนวน  1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 132,454,300.- บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสองล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อย

บาทถ้วน) ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่  3328/2557  ลงวันที่  15  สิงหาคม  พ.ศ. 2557

 

                   คณะกรรมการฯ ได้กำหนดร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา       งานจ้าง

ก่อสร้างดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบ

 

 


หน้า 11 จาก 320