ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
 
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ตารางสรุปรายละเอียดงานจ้างก่อสร้างงปม.58

อีเมล พิมพ์ PDF

ว/ด/ป

หน่วยงาน

เรื่อง/รายการ

ประเภท

(สอบราคา/

TOR

ผู้ประมูลได้

ราคา

ประกวดราคา/eAuction)

28-ต.ค.-57

รพ.แม่อาย

อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง 1 หลัง

e-Auction

(TOR1)

หจก.เชียงใหม่สหพรรคก่อสร้าง

   16,115,000

 

 

(ประกาศ1)

 

 

 

 

13-ต.ค.-57

รพ.วัดจันทร์ฯ

ระบบบำบัดน้ำเสียรวม

ระหว่าง

ดำเนินการ

 

 

 

 

 

 

e-Auction

ครั้งที่ 2

 

 

 

28-ต.ค.-57

รพ.สันทราย

อาคารพักคนไข้ 8 ชั้น 1 หลัง

e-Auction

(TOR2)

บจก.แอลที

พรอบเพอร์ตี้

 128,500,000

 

 

(ประกาศ2)

 

 

 

 

9-ต.ค.-57

สสอ.ดอยเต่า

อาคารที่ทำการสสอ.

e-Auction

(TOR3)

หจก.ศักดิ์วดี 1999

    3,540,000

 

 

(ประกาศ3)

 

 

 

 

28-ต.ค.-57

รพ.สต.บ้าน

ริมใต้

 

 

าคารสถานีอนามัย

e-Auction

(TOR4)

หจก.วงค์ทิพย์เซอร์วิส

    2,479,000

 

 

(ประกาศ4)

 

 

 

 

28-ต.ค.-57

รพ.สต.บ้านคายหลวง

อาคารสถานีอนามัย

e-Auction

(TOR4)

หจก.ประสิทธิ์คอนสตรัคชั่น

    3,020,000

 

 

(ประกาศ4)

 

 

แอนด์ ดีไซน์

 

28-ต.ค.-57

รพ.สต.บ้านหนองยาว

อาคารสถานีอนามัย

e-Auction

(TOR4)

หจก.ปราการวิศวะก่อสร้าง

    2,970,000

 

 

(ประกาศ4)

 

 

 

 

28-ต.ค.-57

รพ.สต.บ้าน

ปงตำ

อาคารสถานีอนามัย

e-Auction

(TOR4)

หจก.ณัฐประชาก่อสร้าง

    2,993,500

 

 

(ประกาศ4)

 

 

 

 

20-ต.ค.-57

สสอ.สันป่าตอง

ปรับปรุงอาคารสสอ.

สอบราคา

-

นายณัฐเดช ตันรัตนกุล

       729,000

 

 

(ประกาศ5)

 

 

 

 

17-ต.ค.-57

สสอ.แม่อาย

ปรับปรุงอาคารสสอ.

สอบราคา

-

นายธนโชติไชย จารุบวร

       749,000

 

 

(ประกาศ6)

 

 

 

 

20-ต.ค.-57

สสอ.แม่แจ่ม

ปรับปรุงอาคารสสอ.

สอบราคา

-

 หจก.แม่แจ่ม

การโยธา

       248,000

 

 

(ประกาศ7)

 

 

 

 

 

ราคากลางงานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจปี2558)

อีเมล พิมพ์ PDF

จำนวน 8 หลัง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

 

รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์ วันที่ 1 พค 58

อีเมล พิมพ์ PDF
 
เรื่อง   รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์ วันที่ 1 พค  58
 

เอกสารและไฟล์การประเมินอนามัยเจริญพันธ์ุ&คลินิกวัยรุ่นปี58

อีเมล พิมพ์ PDF

ด้วยปีงบประมาณ2558 กำหนดประเมินอำเภออนามัยเจริญพันธ์ุและคลินิกวัยรุ่นใน 9 อำเภอดังนี้

อ.ฝาง อ.ไชยปราการ อ.เชียงดาว อ.พร้าว อ.แม่แตง อ.แม่วาง อ.ดอยหล่อ อ.แม่แจ่ม อ.ฮอด

จึงขอส่งไฟล์ให้ดาวโหลด

ในส่วนอำเภออีก16 อำเภอ ขอให้ดำเนินการพัฒนางานต่อไปด้วย 

 

การโอนเงินการแพทย์ฉุกเฉิน วันที่ 9 มีค 58

อีเมล พิมพ์ PDF
 
เรื่อง  การโอนเงินการแพทย์ฉุกเฉิน วันที่ 9 มีค 58
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Document_0007-9-3-58.pdf)Document_0007-9-3-58.pdf[ ]172 Kb
 


หน้า 11 จาก 380